Chuyên mục lưu trữ: Drive

Trash


(1): Cho phép user xóa hoàn toàn file/folder khỏi Trash (2): Cho phép user khôi phục lại file/ folder về đã xóa về vị trí ban đầu.

Share file


User được share quyền Owner/ Editor/ Viewer với File/ Folder sẽ có các action khác nhau với từng quyền như bảng dưới đây:

My file


Các action đối với Folder: View Detail, Share, Rename, Move, Remove Các action đối với File (Video, ảnh, pdf) : Preview, Download, View Detail, Share, Rename, Move, Remove Các action đối với File: Download, View Detail, Share, Rename, Move, Remove

Drive


Drive cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ file/ folder. My file Lưu trữ các file/folder do chính user tạo từ chức năng upload file/New folder. Lưu trữ các file được [Save to my drive] của Direct message/Channel. Lưu trữ các file/folder của user khác tạo nhưng share cho user với quyền Owner. File […]