Chuyên mục lưu trữ: Chat-conversations

Thông tin chung


Làm việc với global thread

Các thao tác đối với một Message


Các thao tác mà user có thể thực hiện đối với một tin nhắn đã gửi

Các thao tác trong một kênh


Các thao tác đối với một kênh chat

Tham gia kênh


Tham gia vào kênh chat

Tạo kênh


Tạo một kênh chat để trao đổi với các user khác