Lưu trữ của tác giả: enkomm

Global Search

Công cụ tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm nội dung message, channel, người dùng.
Nhập thông tin cần tìm tại (1) sau đó có thể filter nội dung cần tìm theo các tab như message, channel hoặc people. Tab mặc định (default) sẽ là All.

Notifications

Chức năng cho phép người sử dụng xem lại các notification của hệ thống trong một số trường hợp:

 • Khi người sử dụng được mention bởi member khác trong channel
 • Khi người dùng được member khác reaction/quote/reply tin nhắn của mình
 • Khi người sử dụng được assign task, hoặc task liên quan đến mình được update
 • Khi người sử dụng được mời vào 1 event nào đó, hoặc event của mình được mời có update về thời gian hoặc địa điểm diễn ra…
  • (1): Filter nhanh theo loại notification (All notifications, Mentions, Quotation, Reply, Reactions, Tasks, Events)
  • (2): Danh sách notifications
  • (3): Show more: Xem thêm khi danh sách có nhiều hơn 05 bản ghi
Giao diện danh sách thông báo

Personal notes

Từ màn hình Home có thể điều hướng tới màn hình danh sách Note hoặc màn hình tạo Note

Điều hướng tới màn hình personal notes từ màn hình Home

Sau khi đến màn hình Personal notes, người dùng sẽ nhập các thông tin của note

(1): Nhập title của note
(2): Nhập nội dung của note
(3): Đổi màu của note
(4):Convert to checkbox (Hoặc convert to normal text)
(5): Thêm hình ảnh vào Note

Calendar

Click vào “View Calendar’’ tại màn hình Home để hiển thị màn hình Calendar như bên dưới

(1): Filter: chọn chế độ lọc và hiển thị theo Tasks hoặc Events hoặc cả hai (Trong đó Tasks được đồng bộ từ Task management)
(2): View mode: Chọn chế độ hiển thị theo Month, Week, Day, Agenda
(3): Hiển thị Task
(4): Hiển thị Event

Có 3 cách để tạo một event và hiển thị trên Calendar
Cách (1): Click vào “Create new event’’ trên module Calendar tại màn hình Home để hiển thị màn hình như bên dưới

Cách (2): Trên màn hình “View Calendar’’ click vào “Create new event’’

Cách (3): Trên màn hình “View Calendar’’ click vào một ngày bất kỳ trên calendar

Cụ thể màn hình tạo event cho Calendar như dưới đây:

Chức năng Calendar của enKomm cho phép tạo sự kiện và nhắc khi sắp đến sự kiện
(1) Tên event
(2) Thời gian bắt đầu sự kiện 
(3) Thời gian kết thúc sự kiện
(4) Chọn cả ngày hoặc không
(5) Thời gian nhắc sự kiện sắp bắt đầu
(6) Cho phép mời người dùng cụ thể hoặc cả channel và sự kiện
(7) Thêm địa điểm của sự kiện
(8) Link cho phép join sự kiện online
(9) Nút tạo link join sự kiện online
(10) Mô tả sự kiện chi tiết
(11) Nút tạo sự kiện

Tạo task

Có 3 cách để tạo và giao task :

Cách 1: Tạo từ màn hình Global Task như đã nói ở trang phía trên
Cách 2: Tạo task để giao việc theo một message trong Channel hoặc Direct message (1)
Cách 3: Tạo task từ icon trên chanel : Task management->Create new task->(3))

Cách 1: Tạo từ màn hình Global Task như đã nói ở trang phía trên

Màn hình tạo và assign task từ Task Manager: 
(1): Nhập title cho Task
(2): Nội dung của task
(3): Nhập người được assignee 
(4): Due date
(5): Chọn khoảng thời gian reminder khi gần đến due date của task
(6): Chọn file đính kèm cho task
(7): Nút Create

Cách 2: Tạo task để giao việc theo một message trong Channel hoặc Direct message (1)

Màn hình tạo và assign task trong channel:
(1): Nút [Create new task]
(2): Search task: cho phép tìm kiếm task theo ký tự
(3): Filter by task status: cho phép lọc task theo status
(4): Only display my task: cho phép lọc task theo điều kiện là Task assign cho tôi
(5): Summary: Tổng quan về số lượng task theo trạng thái và tổng task của channel
(6): Mark complete/Mark incomplete: cho phép chuyển đổi trạng thái của Task
(7): Jump to message (nếu task được assign trực tiếp từ 1 message)
(8): Edit task (Nếu mình là người tạo task hoặc người được giao task)
(9): Xóa task (Nếu mình là người tạo task hoặc người được giao task)

Cách 3: Tạo task từ icon trên chanel : Task management->Create new task->(3))

Màn hình assign task từ message :
(1): Tên Channel (Tự lấy theo tên channel)
(2): Quote Message (nếu task được giao từ message-Không có nếu create new task)
(3): Nội dung của task
(4): Nhập các assignee
(5): Due date
(6): Khoảng thời gian reminder trước khi đến due date của task
(7): Upload file đính kèm cho task
(8): Nút Create

Giao diện quản lý task

Có 2 màn hình quản lý task:

 • Tasks global: là chức năng quản lý danh sách các task liên quan đến mình trên toàn hệ thống theo danh sách các task tôi được giao hoặc các task tôi đã giao.
 • Task management: là chức năng quản lý danh sách các task trong 1 channel cụ thể, quản lý và view các task của toàn member trong channel đó.

Tasks global

Chọn ‘’View Tasks’’ trên module Tasks thuộc màn hình Home để xem danh sách các Task như hình bên dưới. Và có thể chọn ‘’ Creat new task’’ để tạo mới task mới.

Task management

Vào 1 channel cụ thể, chọn chức năng Task management trong channel để mở màn hình sau:

Call

Gọi từ danh sách kênh

Để bắt đầu một cuộc gọi, ngoài việc click biểu tượng [Call] nằm trong từng Chanel hoặc Direct Message thì user có thể chọn “Channels (1)‘’ để gọi cá nhân và ‘’People(2)‘’ để gọi nhóm trên Directory. Sau đó nhấn (3) icon [call] để gọi.

Ngoài ra, có thể tạo link meeting để share cho người ngoài hệ thống tham gia vào cuộc họp

(1): Nhập tên cuộc họp
(2): Tạo link cuộc họp

(3): Copy link gửi cho người muốn tham gia họp
(4):  Bắt đầu cuộc gọi 

Các chức năng trong cuộc call

(1): Chat during call
(2): Note during call
(3): Sign language mode
(4): Sign language report (Thống kê user đã sử dụng)
(5): Vote/unvoted
(6): Vote/unvoted report (Thống kê user đã sử dụng)
(7): Mute/Unmute your micro  
(8): End call 
(9): Start/Stop your camera
(10): Share your screen
(11): Open shared document  
(12): Toggle Tile View
(13): Invite People     
(14): More actions:
・Điều chỉnh chất lượng video
・Xem toàn màn hình trong cuộc gọi
・Cài đặt (Cài đặt ngôn ngữ trong cuộc call..)

Chức năng [Share document] trong cuộc call

Chức năng Share document gồm các tính năng sau :
(1): Màn hình soạn thảo tài liệu, các user trong cuộc họp có thể cùng xem và viết trên đó.
(2): Mở tính năng Whiteboard cho phép viết vẽ giải thích
(3): Download file document
(4): Thiết lập
(5): Các tùy chọn hiển thị đối với nội dung văn bản

Section ‘’On-going meeting’’ thể hiện các cuộc gọi đang diễn ra của channel mà mình đang là member (1). Khi có cuộc gọi đến thì sẽ có alert (2)