Lưu trữ của tác giả: enkomm

Event

Có 3 cách để tạo một event và hiển thị trên Calendar


Cách (1): Click vào “Create new event’’ trên module Calendar tại màn hình Home để hiển thị màn hình như bên dưới

Cách (2): Trên màn hình “View Calendar’’ click vào “Create new event’’

Cách (3): Trên màn hình “View Calendar’’ click vào một ngày bất kỳ trên calendar

Cụ thể màn hình tạo event cho Calendar như dưới đây:

Chức năng Calendar của enKomm cho phép tạo sự kiện và nhắc khi sắp đến sự kiện
(1) Tên event
(2) Thời gian bắt đầu sự kiện 
(3) Thời gian kết thúc sự kiện
(4) Chọn cả ngày hoặc không
(5) Thời gian nhắc sự kiện sắp bắt đầu
(6) Cho phép mời người dùng cụ thể hoặc cả channel và sự kiện
(7) Thêm địa điểm của sự kiện
(8) Link cho phép join sự kiện online
(9) Nút tạo link join sự kiện online
(10) Mô tả sự kiện chi tiết
(11) Nút tạo sự kiện

Tích hợp Google Calendar

 • Các bước tích hợp Google Calendar vào Enkomm: Từ My Account -> App Directory -> Google Calendar -> Add new Account -> Đăng nhập account Google 

(Note: Hiện tại chỉ tích hợp được trên web, sau khi tích hợp xong thì có thể sử dụng nhận notify từ Google Calendar cả trên Web và Desktop app)

 • Sau khi add thành công Google Calendar, tại List conversation sẽ hiển thị thêm channel Google Calendar.

Người dùng sẽ nhận được notify message trong các trường hợp sau:

 • Email đang tích hợp được add/invite vào 1 event mới trên Google calendar (Event mình tự tạo hoặc người khác invite mình đều nhận được notify message)
 • Event trên Google calendar liên quan tới email tích hợp được update (Không phân biệt mình hay người khác update)
 • Event trên Google calendar liên quan đến email tích hợp bị xóa (Không phân biệt mình hay người khác xóa)

Những action trong màn hình Conversation của Channel Google Calendar:

 • Click vào (1) để mở màn hình Event Detail
 • Tại màn hình Event Detail, click vào (2) để mở Google Calendar trên trình duyệt web
 • Tại Channel Google Calendar, click vào (1) để mở màn hình setting Notifications Preferences
 • Tại màn hình Notifications Preferences, click vào (2) để setting push notification khi có message mới trong channel Google Calendar
 • Click vào (3) để setting count notification trong channel Google Calendar

Trash

 • (1): Cho phép user xóa hoàn toàn file/folder khỏi Trash
 • (2): Cho phép user khôi phục lại file/ folder về đã xóa về vị trí ban đầu.

Share file

User được share quyền Owner/ Editor/ Viewer với File/ Folder sẽ có các action khác nhau với từng quyền như bảng dưới đây:

My file

 • Các action đối với Folder: View Detail, Share, Rename, Move, Remove
 • Các action đối với File (Video, ảnh, pdf) : Preview, Download, View Detail, Share, Rename, Move, Remove
 • Các action đối với File: Download, View Detail, Share, Rename, Move, Remove

Drive

Drive cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ file/ folder.

My file

 • Lưu trữ các file/folder do chính user tạo từ chức năng upload file/New folder.
 • Lưu trữ các file được [Save to my drive] của Direct message/Channel.
 • Lưu trữ các file/folder của user khác tạo nhưng share cho user với quyền Owner.

File Management cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ file/folder.
(2) Shared file: Lưu trữ các file/folder được người khác share user
(3) Trash: Lưu trữ các file/folder đã bị user xóa ở My files

Upload file

 • Click vào icon button Upload file -> Hiển thị popup cho phép user chọn 1 hoặc nhiều file để upload vào My files.
 • User có thể cancel 1 file bất kì đang trong quá trình upload bằng cách click vào button Cancel tại Progress bar

Create Folder

Click vào icon button New Folder -> Hiển thị popup cho phép user Nhập tên Folder -> Click button Create để hoàn thành tạo folder

Share File/ Folder cho user hoặc channel: Cho phép người dùng share cùng lúc cho nhiều user, channel khác nhau

Click chọn 1 file hoặc 1 folder cần share, Click button Share => Hiển thị popup share.

 • (1): Điền channel hoặc user muốn share
 • (2): Chọn quyền 
 • (3): Click button Save để hoàn thành action Share

Share File/ Folder toàn bộ user có trong workspace

Click chọn 1 file hoặc 1 folder cần share, Click button Share => Hiển thị popup share.

 • (1): Click chọn button để bật chế độ ON 
 • (2): Chọn quyền 
 • (3): Click button Save để hoàn thành action Share

Share File/ Folder cho user ngoài workspace 

Click chọn 1 file hoặc 1 folder cần share, Click button Share => Hiển thị popup share.

 • (1): Click chọn button link Copy link
 • (2): Hiển thị đường link