Event

Có 3 cách để tạo một event và hiển thị trên Calendar


Cách (1): Click vào “Create new event’’ trên module Calendar tại màn hình Home để hiển thị màn hình như bên dưới

Cách (2): Trên màn hình “View Calendar’’ click vào “Create new event’’

Cách (3): Trên màn hình “View Calendar’’ click vào một ngày bất kỳ trên calendar

Cụ thể màn hình tạo event cho Calendar như dưới đây:

Chức năng Calendar của enKomm cho phép tạo sự kiện và nhắc khi sắp đến sự kiện
(1) Tên event
(2) Thời gian bắt đầu sự kiện 
(3) Thời gian kết thúc sự kiện
(4) Chọn cả ngày hoặc không
(5) Thời gian nhắc sự kiện sắp bắt đầu
(6) Cho phép mời người dùng cụ thể hoặc cả channel và sự kiện
(7) Thêm địa điểm của sự kiện
(8) Link cho phép join sự kiện online
(9) Nút tạo link join sự kiện online
(10) Mô tả sự kiện chi tiết
(11) Nút tạo sự kiện