Trash

  • (1): Cho phép user xóa hoàn toàn file/folder khỏi Trash
  • (2): Cho phép user khôi phục lại file/ folder về đã xóa về vị trí ban đầu.