Tích hợp Google Calendar

  • Các bước tích hợp Google Calendar vào Enkomm: Từ My Account -> App Directory -> Google Calendar -> Add new Account -> Đăng nhập account Google 

(Note: Hiện tại chỉ tích hợp được trên web, sau khi tích hợp xong thì có thể sử dụng nhận notify từ Google Calendar cả trên Web và Desktop app)

  • Sau khi add thành công Google Calendar, tại List conversation sẽ hiển thị thêm channel Google Calendar.

Người dùng sẽ nhận được notify message trong các trường hợp sau:

  • Email đang tích hợp được add/invite vào 1 event mới trên Google calendar (Event mình tự tạo hoặc người khác invite mình đều nhận được notify message)
  • Event trên Google calendar liên quan tới email tích hợp được update (Không phân biệt mình hay người khác update)
  • Event trên Google calendar liên quan đến email tích hợp bị xóa (Không phân biệt mình hay người khác xóa)

Những action trong màn hình Conversation của Channel Google Calendar:

  • Click vào (1) để mở màn hình Event Detail
  • Tại màn hình Event Detail, click vào (2) để mở Google Calendar trên trình duyệt web
  • Tại Channel Google Calendar, click vào (1) để mở màn hình setting Notifications Preferences
  • Tại màn hình Notifications Preferences, click vào (2) để setting push notification khi có message mới trong channel Google Calendar
  • Click vào (3) để setting count notification trong channel Google Calendar