Share file

User được share quyền Owner/ Editor/ Viewer với File/ Folder sẽ có các action khác nhau với từng quyền như bảng dưới đây: