Drive

Drive cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ file/ folder.

My file

 • Lưu trữ các file/folder do chính user tạo từ chức năng upload file/New folder.
 • Lưu trữ các file được [Save to my drive] của Direct message/Channel.
 • Lưu trữ các file/folder của user khác tạo nhưng share cho user với quyền Owner.

File Management cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ file/folder.
(2) Shared file: Lưu trữ các file/folder được người khác share user
(3) Trash: Lưu trữ các file/folder đã bị user xóa ở My files

Upload file

 • Click vào icon button Upload file -> Hiển thị popup cho phép user chọn 1 hoặc nhiều file để upload vào My files.
 • User có thể cancel 1 file bất kì đang trong quá trình upload bằng cách click vào button Cancel tại Progress bar

Create Folder

Click vào icon button New Folder -> Hiển thị popup cho phép user Nhập tên Folder -> Click button Create để hoàn thành tạo folder

Share File/ Folder cho user hoặc channel: Cho phép người dùng share cùng lúc cho nhiều user, channel khác nhau

Click chọn 1 file hoặc 1 folder cần share, Click button Share => Hiển thị popup share.

 • (1): Điền channel hoặc user muốn share
 • (2): Chọn quyền 
 • (3): Click button Save để hoàn thành action Share

Share File/ Folder toàn bộ user có trong workspace

Click chọn 1 file hoặc 1 folder cần share, Click button Share => Hiển thị popup share.

 • (1): Click chọn button để bật chế độ ON 
 • (2): Chọn quyền 
 • (3): Click button Save để hoàn thành action Share

Share File/ Folder cho user ngoài workspace 

Click chọn 1 file hoặc 1 folder cần share, Click button Share => Hiển thị popup share.

 • (1): Click chọn button link Copy link
 • (2): Hiển thị đường link