Thông tin chung

Menu trái

Các cuộc trò chuyện ở enKomm diễn ra trong các Channel.

Có 3 loại channel: Public channel, Private channel, và direct messages (1-on-1)

Danh sách các channel được hiển thị như hình bên trái:
(1): Xem danh bạ theo channel và people
(2): Tạo mới cuộc trò chuyện theo Channel hoặc Direct message (1-1) và Meeting
(3): Thiết lập chế độ hiển thị channel theo nhóm (Type, Favorites) 
(4): Hiển thị danh sách tất cả các Thread có tương tác của người dùng trong workspace
(5): Danh sách các Channel/Direct Message có tin nhắn mới chưa đọc
(6): Danh sách các Channel/Direct Message được đánh dấu và Favorites
(7): Danh sách các Public Channel
(8): Danh sách các Private Channel
(9): Danh sách các Direct Message (1-1)

Màn hình chính

Thanh Slide Panel giúp điều hướng nhanh đến các chức năng khác nhau trong hệ thống

Người sử dụng bấm vào biểu tượng [Show side panel] ở góc trên bên phải màn hình để bật thanh Side panel

Trên thanh gồm các điều hướng:
(1): Conversations
(2): Meeting
(3): Tasks
(4): Calendar
(5): Personal Notes
(6): Drive
(7): App Directory
(8): FAQ

Danh sách toàn bộ các threads mà user đã thực hiện nhắn vào hoặc thread của 1 message khác mà mình follow.

(1): Bấm vào icon Thread để mở danh sách các Thread của workspace
(2): Tại màn hình Threads: hình tròn màu xanh (2) thể hiện thread có tin nhắn chưa đọc
(3): Người dùng click hoặc scroll dọc vào vùng (3) để chuyển trạng thái của Threads từ unread thành read