Tạo task

Có 3 cách để tạo và giao task :

Cách 1: Tạo từ màn hình Global Task như đã nói ở trang phía trên
Cách 2: Tạo task để giao việc theo một message trong Channel hoặc Direct message (1)
Cách 3: Tạo task từ icon trên chanel : Task management->Create new task->(3))

Cách 1: Tạo từ màn hình Global Task như đã nói ở trang phía trên

Màn hình tạo và assign task từ Task Manager: 
(1): Nhập title cho Task
(2): Nội dung của task
(3): Nhập người được assignee 
(4): Due date
(5): Chọn khoảng thời gian reminder khi gần đến due date của task
(6): Chọn file đính kèm cho task
(7): Nút Create

Cách 2: Tạo task để giao việc theo một message trong Channel hoặc Direct message (1)

Màn hình tạo và assign task trong channel:
(1): Nút [Create new task]
(2): Search task: cho phép tìm kiếm task theo ký tự
(3): Filter by task status: cho phép lọc task theo status
(4): Only display my task: cho phép lọc task theo điều kiện là Task assign cho tôi
(5): Summary: Tổng quan về số lượng task theo trạng thái và tổng task của channel
(6): Mark complete/Mark incomplete: cho phép chuyển đổi trạng thái của Task
(7): Jump to message (nếu task được assign trực tiếp từ 1 message)
(8): Edit task (Nếu mình là người tạo task hoặc người được giao task)
(9): Xóa task (Nếu mình là người tạo task hoặc người được giao task)

Cách 3: Tạo task từ icon trên chanel : Task management->Create new task->(3))

Màn hình assign task từ message :
(1): Tên Channel (Tự lấy theo tên channel)
(2): Quote Message (nếu task được giao từ message-Không có nếu create new task)
(3): Nội dung của task
(4): Nhập các assignee
(5): Due date
(6): Khoảng thời gian reminder trước khi đến due date của task
(7): Upload file đính kèm cho task
(8): Nút Create