Personal notes

Từ màn hình Home có thể điều hướng tới màn hình danh sách Note hoặc màn hình tạo Note

Điều hướng tới màn hình personal notes từ màn hình Home

Sau khi đến màn hình Personal notes, người dùng sẽ nhập các thông tin của note

(1): Nhập title của note
(2): Nhập nội dung của note
(3): Đổi màu của note
(4):Convert to checkbox (Hoặc convert to normal text)
(5): Thêm hình ảnh vào Note