Notifications

Chức năng cho phép người sử dụng xem lại các notification của hệ thống trong một số trường hợp:

  • Khi người sử dụng được mention bởi member khác trong channel
  • Khi người dùng được member khác reaction/quote/reply tin nhắn của mình
  • Khi người sử dụng được assign task, hoặc task liên quan đến mình được update
  • Khi người sử dụng được mời vào 1 event nào đó, hoặc event của mình được mời có update về thời gian hoặc địa điểm diễn ra…
    • (1): Filter nhanh theo loại notification (All notifications, Mentions, Quotation, Reply, Reactions, Tasks, Events)
    • (2): Danh sách notifications
    • (3): Show more: Xem thêm khi danh sách có nhiều hơn 05 bản ghi
Giao diện danh sách thông báo