Global Search

Công cụ tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm nội dung message, channel, người dùng.
Nhập thông tin cần tìm tại (1) sau đó có thể filter nội dung cần tìm theo các tab như message, channel hoặc people. Tab mặc định (default) sẽ là All.