Giao diện quản lý task

Có 2 màn hình quản lý task:

  • Tasks global: là chức năng quản lý danh sách các task liên quan đến mình trên toàn hệ thống theo danh sách các task tôi được giao hoặc các task tôi đã giao.
  • Task management: là chức năng quản lý danh sách các task trong 1 channel cụ thể, quản lý và view các task của toàn member trong channel đó.

Tasks global

Chọn ‘’View Tasks’’ trên module Tasks thuộc màn hình Home để xem danh sách các Task như hình bên dưới. Và có thể chọn ‘’ Creat new task’’ để tạo mới task mới.

Task management

Vào 1 channel cụ thể, chọn chức năng Task management trong channel để mở màn hình sau: