Call

Gọi từ danh sách kênh

Để bắt đầu một cuộc gọi, ngoài việc click biểu tượng [Call] nằm trong từng Chanel hoặc Direct Message thì user có thể chọn “Channels (1)‘’ để gọi cá nhân và ‘’People(2)‘’ để gọi nhóm trên Directory. Sau đó nhấn (3) icon [call] để gọi.

Ngoài ra, có thể tạo link meeting để share cho người ngoài hệ thống tham gia vào cuộc họp

(1): Nhập tên cuộc họp
(2): Tạo link cuộc họp

(3): Copy link gửi cho người muốn tham gia họp
(4):  Bắt đầu cuộc gọi 

Các chức năng trong cuộc call

(1): Chat during call
(2): Note during call
(3): Sign language mode
(4): Sign language report (Thống kê user đã sử dụng)
(5): Vote/unvoted
(6): Vote/unvoted report (Thống kê user đã sử dụng)
(7): Mute/Unmute your micro   
(8): End call 
(9): Start/Stop your camera
(10): Share your screen
(11): Open shared document    
(12): Toggle Tile View
(13): Invite People          
(14): More actions:
・Điều chỉnh chất lượng video
・Xem toàn màn hình trong cuộc gọi
・Cài đặt (Cài đặt ngôn ngữ trong cuộc call..)

Chức năng [Share document] trong cuộc call

Chức năng Share document gồm các tính năng sau :
(1): Màn hình soạn thảo tài liệu, các user trong cuộc họp có thể cùng xem và viết trên đó.
(2): Mở tính năng Whiteboard cho phép viết vẽ giải thích
(3): Download file document
(4): Thiết lập
(5): Các tùy chọn hiển thị đối với nội dung văn bản

Section ‘’On-going meeting’’ thể hiện các cuộc gọi đang diễn ra của channel mà mình đang là member (1). Khi có cuộc gọi đến thì sẽ có alert (2)