Các thao tác trong một kênh

(1): Call
(2): Search Message
(3): Thread Message
(4): Tasks Management
(5): Files
(6): Room Info
(7): Notifications Preferences

8): More Actions bao gồm như sau : 

9): Mentions
(10): Starred Messages
(11): Pinned Messages

(0): Soạn và gửi tin dạng text/emoji message
(1): Start and send audio message

(2):
(2-a): Start và gửi video message
(2-b): Chọn và gửi file từ máy tính
(2-c): Chọn và gửi file từ Google Drive (theo mail được tích hợp vào enKomm)

Để thực hiện thêm/chỉnh sửa Avatar cho Channel, người dùng có thể thực hiện như sau:

(1): Click vào icon Channel Info
(2): Click vào avatar mặc định của Channel

Sau đó, người dùng thực hiện upload file ảnh muốn đặt làm avatar cho channel